Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


                                                STALE POMAGAM

Jedno drzewo może być początkiem lasu,

Jeden uśmiech może być początkiem szczęścia,

Jedna wpłata może być początkiem przyjaźni.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

Pomoc finansowa i rzeczowa byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich, innych państw  członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, w których                                                                            znajdują się największe skupiska polonijne,

                                                                           Działalność naukowa,  naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna,                                                                            w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci                                                                            telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,                                                                            rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.