Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

Pomoc finansowa i rzeczowa byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

Podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich, innych państw  członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, w których                                                                            znajdują się największe skupiska polonijne,

                                                                           Działalność naukowa,  naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna,                                                                            w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci                                                                            telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,                                                                            rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.